UFABETWINS

UFABETWINS World Nomad Games : การแข่งขันกีฬาชนเผ่าเร่ร่อนเพื่อชิงความเป็นสายเลือด “เจงกิสข่าน”

UFABETWINS ที่ประเทศ คีร์กีซสถาน มีมหกรรมกีฬาที่พวกเขาจะจัดขึ้นกันทุก 2 ปี มันคืองานใหญ่ของทุกเผ่าเร่ร่อน ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง...